kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd  Powiatu  w  Mońkach  na podstawie art. 48b ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o  świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1398) w związku z art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r., poz. 1078) zaprasza do składania ofert na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
1.    Organizator konkursu:  
      Zarząd Powiatu w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, tel. 85 727 88 00.
2.    Przedmiot konkursu:
Wybór realizatorów udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki  stomatologicznej dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych (zwany też „zadaniem”) w celu realizacji opieki stomatologicznej nad uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
3.    Cel główny:
zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży opieką stomatologiczną, w tym:
1)    świadczenia ogólnostomatologiczne  dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
2)    profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia
- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
4.    Termin wykonania zadania: rozpoczęcie realizacji powinno nastąpić 7 dni od dnia podpisania porozumienia na realizację zadania i do czasu zakończenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie stomatologiczne  przez Oferenta z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
5.    Realizacja zadania będzie się odbywać w gabinecie stomatologicznym Oferenta w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie stomatologiczne  z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6.    Szacunkowa liczba uczniów do objęcia zadaniem wynosi:
1)    świadczenia ogólnostomatologiczne  - ok. 400 uczniów;
2)    profilaktyczne świadczenia stomatologiczne  - ok. 450 uczniów.
7.    Wymagania stawiane oferentom:
Oferentem może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
8.    Oferent obowiązany jest dysponować wyposażonym gabinetem stomatologicznym znajdującym się na terenie miasta Mońki.
9.    Miejsce i termin składania ofert:
1)    Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (pod rygorem odrzucenia) należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul Słowackiego 5a, 19-100 Mońki w terminie do  dnia  14  września 2020 roku;
2)    Oferty przesłane drogą pocztową na adres organizatora konkursu, będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone  do siedziby organizatora  konkursu do dnia    14  września 2020 roku;
3)    Oferta złożona po upływie terminu określonego w pkt 1-2 zostanie odrzucona.
10.    Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
11.    Tryb postępowania Oferenta:
1)    Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
2)    Oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zawierała:
a)    pełną nazwę organizatora konkursu i jego adres: Zarząd Powiatu w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki,
b)    pełny tytuł zadania: Konkurs ofert na realizację „Opieki stomatologicznej nad uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach”,
c)    adnotację „Nie otwierać ofert przed posiedzeniem komisji konkursowej”.
12.    Postanowienia końcowe:
1)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, organizator    konkursu może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych, o czym niezwłocznie poinformuje potencjalnych oferentów;
2)    Organizator konkursu  zastrzega sobie prawo do:
a)    odwołania   konkursu  ofert,  przesunięcia  terminu  składania  i  otwarcia ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
b)    odstąpienia od realizacji zadania  z przyczyn niezależnych od organizatora,
c)    wezwania Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, a Oferent musi uczynić zadość temu wezwaniu pod rygorem odrzucenia jego oferty.
3)    W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach konkursu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przetargu.

Mońki, dnia 27 sierpnia 2020 r.

S T A R O S T A

Błażej   Buńkowski

 

Formularz ofertowy

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00